Osoby stosujące przemoc

OSOBY STOSUJĄCE PRZEMOC

 Badania przeprowadzone wśród osób, które stosują przemoc wobec najbliższych, pokazują, że nie ma jednolitego portretu (typu) sprawcy przemocy w rodzinie. Udało się jednak wyodrębnić u sprawców przemocy pewne cechy wspólne, które posiadają oni w stopniu większym niż osoby, które nie krzywdzą członków swojej rodziny. 

•Doznawanie przemocy w dzieciństwie – Wiele osób, które stosują przemoc wobec najbliższych doznawało w dzieciństwie ostrej przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej i zaniedbania. Badania pokazują, że 40% sprawców przemocy skazanych przez sąd za znęcanie się nad rodziną było ofiarami przemocy w dzieciństwie, a 65% twierdziło, ze było świadkami przemocy - relacje miedzy ich rodzicami były złe i pełne konfliktów  (D. Rode „Psychologiczne uwarunkowania przemocy w rodzinie”). Istnieje jednak grupa osób stosujących przemoc, które nie były ofiarami ani świadkami przemocy a mimo to krzywdzą swoich bliskich.

Przekonania – Przemoc może wynikać z systemu przekonań i może być narzędziem do narzucania swoich poglądów. Wielu sprawców przemocy jest przekonanych, że, że władza, dominacja, kontrola, agresja i przemoc są wpisane w funkcjonowanie mężczyzny i są oznaką „męskości”. Zwykle sprawcy przemocy uważają, że to, co się dzieje w ich domu, to ich sprawa prywatna i w związku z tym nikt nie powinien wtrącać się w ich życie. 

•Przemoc jako forma wpływu – stosując przemoc sprawca przemocy uzyskuje kontrolę nad zachowaniami swoich bliskich. Strasząc, grożąc, używając siły fizycznej (bijąc, kopiąc, szarpiąc) doprowadzają do tego, że członkowie jego rodziny podporządkowują się całkowicie jego decyzjom, robią wszystko zgodnie z jego wolą. Sprawcy przemocy stosują szereg zabiegów manipulacyjnych, aby usprawiedliwić swoje zachowanie – bagatelizują problem przemocy, próbują zrzucić odpowiedzialność za swoje zachowanie na inne osoby twierdząc, że ofiary „sprowokowały” lub „zasłużyły na karę”.

•Trudności w radzeniu sobie z emocjami – sprawcy przemocy w rodzinie często mają kłopoty w rozpoznawaniu i nazywaniu tego co czują. Przeżywanie i okazywanie emocji jest ich zdaniem „niemęskie”. Sprawiają wrażenie osób silnych, mających ogromne poczucie własnej wartości. Tymczasem często są to osoby niepewne swojej pozycji, o niskim poczuciu wartości, odczuwające obawę przed porzuceniem, oceną i sądami na swój temat. To wszystko sprawia, że reagują zazdrością, podejrzliwością i potrzebą kontrolowania innych osób. Stosunkowo łatwo wpadają z złość i gniew, a przyczynę tego upatrują w zachowaniu innych osób.  Nawet jeśli odczuwają pozytywne emocje, starają się ich nie okazywać, ponieważ są one sprzeczne z ich subiektywnym wizerunkiem „prawdziwego mężczyzny”

Czynniki ryzyka zachowań przemocowych – zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia przemocy, ale nie stwierdzono między nimi a przemocą w rodzinie zależności przyczynowo-skutkowej

•nadużywanie alkoholu (prawdopodobieństwo przemocy w rodzinach z problemem alkoholowym jest dwukrotnie większe niż w rodzinach, w których problem alkoholowy nie występuje),

•trudna sytuacja finansowa,

•kłopoty w pracy, 

•bezrobocie, 

•pogorszenie się relacji pomiędzy partnerami,

•używanie innych niż alkohol środków psychoaktywnych (narkotyki, leki).