KRYTERIA PRZEMOCY – kiedy jest przemoc

O przemocy możemy mówić wtedy, gdy zostaną spełnione 4 warunki:

Jedna osoba ma wyraźną przewagę nad drugą

Jest to intencjonalne działanie lub zaniechanie działania

Działanie lub zaniechanie jednej osoby narusza prawa i dobra osobiste drugiej

Osoba wobec której stosowana jest przemoc, doznaje cierpienia i szkód fizycznych i psychicznych