Klauzula informacyjna - korespondencjaKrajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom
ul. Dereniowa 52/54, 02-776 Warszawa


INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy – zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r, Nr 119, s. 1) zwanego dalej „RODO”, iż:

I. ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem Danych beneficjentów lokalnych na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy jest Prezydent m.st. Warszawy, natomiast Administratorem Danych beneficjentów ogólnokrajowych, z wyłączeniem beneficjentów lokalnych jest Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom reprezentowane przez Dyrektora. W związku z tym Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom uprzejmie informuje, że z Administratorem – Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom można się kontaktować pisząc na adres Centrum: ul. Dereniowa 52/54, 02-776 Warszawa oraz za pomocą wiadomości e-mail pisząc na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod nr tel. 22 649 66 59.

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można uzyskać kontakt we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, pisząc na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. drogą tradycyjną, pisząc na adres siedziby Administratora.

III. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
1) prowadzenia korespondencji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

IV. INFORMACJE O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJI NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do prowadzenia korespondencji.

V. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów.
2. Pani/Pana dane mogą być przekazywane również podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora np. hostingodawcy poczty elektronicznej oraz innym podmiotom przetwarzającym dane w celu określonym przez Administratora – przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na podstawie umowy z Administratorem.

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania korespondencji i mogą zostać usunięte przez Administratora w każdym momencie po uprzednim zgłoszeniu żądania usunięcia.

VII. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:
1. Dostępu do treści swoich danych osobowych,
2. Otrzymania kopii danych osobowych,
3. Sprostowania danych osobowych,
4. Usunięcia danych osobowych,
5. Ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
6. Przenoszenia danych osobowych,
7. Sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
8. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej nam zgody,
– w przypadkach i na warunkach określonych w RODO. Prawa wymienione powyżej można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem.

VIII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z przepisami RODO.

IX. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI W TYM PROFILOWANIE
Na podstawie Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

X. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych, jednakże mogą być przekazywane do państw trzecich (m.in. USA) poprzez korzystanie przez Administratora z narzędzi firm mających siedziby lub oddziały poza UE.