PRZEMOC – co to jest?

Przemoc to intencjonalne działanie lub zaniechanie jednej osoby wobec drugiej, które wykorzystując przewagę sił narusza prawa i dobra osobiste jednostki, powodując cierpienia i szkody. Kto ma przewagę i za pomocą siły stara się zmusić drugą osobę do określonego zachowania - stosuje przemoc. Przemoc jest przestępstwem, ścigane przez prawo i karane.

KRYTERIA PRZEMOCY – kiedy jest przemoc

O przemocy możemy mówić wtedy, gdy zostaną spełnione 4 warunki:

Jedna osoba ma wyraźną przewagę nad drugą

Jest to intencjonalne działanie lub zaniechanie działania

Działanie lub zaniechanie jednej osoby narusza prawa i dobra osobiste drugiej

Osoba wobec której stosowana jest przemoc, doznaje cierpienia i szkód fizycznych i psychicznych